Kancelaria Notarialna Dorota Wójcik

Kancelaria notarialna w Legionowie oferuje profesjonalne usługi notarialne. Nasza siedziba znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 2 w Legionowie. Zapraszamy!Według ustawy Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Dokumenty wymagane do podpisywania aktów notarialnych

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis
  aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia
  odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o
  stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia
  w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego
  o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego lub brakiem obowiązku
  zapłaty podatku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko,
  imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL,
  adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do
  ewidencji działalności gospodarczej, REGON,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być
  dokonana płatność ceny,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

2. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub
  wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie
  spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt
  poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem
  z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
  lub brakiem obowiązku zapłaty podatku,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców,
  stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności
  gospodarczej, REGON,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być
  dokonana płatność ceny,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu
  notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie
  sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia
  w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego
  o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego lub brakiem
  obowiązku zapłaty podatku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko,
  imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL,
  adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji
  działalności gospodarczej, REGON
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania działki,
 • numer konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być dokonana
  płatność ceny,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie
  gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu
  gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej wypisy z rejestru gruntów
  wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje jej podział,
 • gdy następuje podział nieruchomości wymagana jest dodatkowo mapa nieruchomości
  uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców,
  stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania,
  data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
  adres zameldowania, data urodzenia).5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny,
  numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
  adres zameldowania),
 • opis nieruchomości najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.6. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców,
  numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny,
  numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
  adres zameldowania),
 • opis nieruchomości najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.

6. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców,
  numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

W każdym przypadku rzetelnie spisujemy dokumenty notarialne. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem. Oferujemy porady notarialne, którym zaufały dziesiątki klientów. Państwo również mogą dołączyć do tego grona. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Legionowie.

kancelaria notarialna
Signing testament
akty notarialne

Najlepsi notariusze

Rzetelnie spisujemy dokumenty notarialne. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem. Oferujemy profesjonalne porady notarialne. Zaufały nam dziesiątki klientów. Państwo również mogą dołączyć do tego grona. Zachęcamy do kontaktu.

biuro notarialne

7. DODATKOWE INFORMACJE:
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego lub o braku takiego obowiązku jest wymagane, jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy po 1 stycznia 2007 roku w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie zapłaty podatku z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia (spadku) lub o braku obowiązku zapłaty podatku zawsze jest wymagane bez względu na datę nabycia.

 

Jeżeli zbywca zgubi odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

 

Pożądane dla kupującego jest wymeldowanie się przez sprzedającego z lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały. Wymeldowanie się nie jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych, jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

 

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć kilka dni wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą lub e-mail (skan). W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Należy pamiętać, aby dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć kilka dni wcześniej. Należy je przysłać (kurierem, pocztą lub zeskanowane poprzez e-mail ) lub przynieść osobiście do kancelarii w oryginałach lub w kopiach. W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).