Dokumenty

Dokumenty wymagane do podpisywania aktów notarialnych

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego lub brakiem obowiązku zapłaty podatku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

2. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego lub brakiem obowiązku zapłaty podatku,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego lub brakiem obowiązku zapłaty podatku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania działki,
 • numer konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje jej podział,
 • gdy następuje podział nieruchomości wymagana jest dodatkowo mapa nieruchomości uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.6. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.

6. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

W każdym przypadku rzetelnie spisujemy dokumenty notarialne. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem. Oferujemy porady notarialne, którym zaufały dziesiątki klientów. Państwo również mogą dołączyć do tego grona. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Legionowie.